Missie en Visie

Missie van De Vuurvlinder

De Vuurvlinder heeft als doel leerlingen actief te stimuleren in het zelfstandig leren denken, het verwoorden van meningen, ideeën en behoeften en in het leren samenwerken. Hierbij maakt de school gebruik van alle middelen die hiervoor nodig zijn, beseffende dat wanneer er een bijzondere vraag is, er naar gestreefd wordt hier een antwoord of oplossing voor te gaan vinden samen met de leerling.

Visie van De Vuurvlinder

De Vuurvlinder als centrum voor educatie & ontwikkeling heeft als uitgangspunten dat:

  • Mensen optimaal (gaan) functioneren als zij langere tijd en veelvuldig in een omgeving verkeren waarin hun gevoelens, meningen en ideeën serieus genomen worden en als zij zelf mede vorm kunnen geven aan die omgeving.
  • Mensen, ook jonge, in principe uitstekend in staat zijn om hun leeromgeving in overleg met anderen te helpen vormgeven.
  • Mensen, ook jonge, uitstekend in staat zijn om hun eigen leerweg, met ondersteuning van deskundige leerkrachten docenten en begeleiders, optimaal vorm te geven.
  • Ieder werkt vanuit respect naar zichzelf, de ander, de omgeving en de processen vanuit een besef dat alles met alles verbonden is en één geheel vormt.

Visie op leren

De Vuurvlinder gaat er van uit dat:

  • Mensen van zichzelf actief en nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben zich te ontwikkelen.
  • Leren het meest effectief en efficiënt is als mensen dit vanuit intrinsieke motivatie doen.
  • Mensen de vrijheid moeten hebben hun unieke vaardigheden en talenten te ontwikkelen en toe te passen in de wereld waarin zij leven.
  • Een krachtige en divers sociale, natuurlijke, culturele én technologische omgeving de beste voorwaarden biedt voor optimale ontwikkeling.